stepbyson

60 tekstów – auto­rem jest step­by­son.

Nie jes­tem tym co mi się przy­darza. Tym to się mogę do­piero stać. Słowo ciałem myśl do-rzeczy. 

aforyzm • 19 maja 2017, 03:19

- boję się śmier­ci, że zos­tanę zapomniany
- zos­taw coś po so­bie, to da­je nieśmiertelność
- Horkruksy!?! 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 16 maja 2017, 06:47

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 14 maja 2017, 02:16

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

fraszka • 12 maja 2017, 09:24

Nie przes­tanę cię kom­ple­men­to­wać póki nie zaw­stydzę. Jak się nie uda po­zos­tań moją bezwstydnicą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 maja 2017, 04:25

jeśli nie jes­teś zaj*bis­ty w tym co ro­bisz to ro­bisz złą rzecz al­bo nie wkładasz w to ser­ca ja ni­by jes­tem nierobem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 maja 2017, 08:52

Tak sa­mo jak wy­duma­ne sztucznie na­pom­po­wane tak i te bar­dziej chwyt­li­we niż mądre sen­ten­cje nie są aforyzmami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2017, 06:04

nie od­dychają nap­rawdę więc wza­jem­nie zbliżają us­ta do siebie i ro­bią to sztucznie 

aforyzm • 8 maja 2017, 10:12

mój prze­kaz jest pros­ty wszys­cy... a nie... już to zrobiliście 

myśl • 1 maja 2017, 14:18

czy myśl z którą się zgadzam bez chwi­li na­mysłu jest dla mnie wartościowa? 

myśl • 1 maja 2017, 14:17
Zeszyty
  • szybki rym – trak­tu­je ja­ko in­spi­rac­je czy­taną myśl

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 01:45stepbyson sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem tym co [...]

wczoraj, 01:32stepbyson sko­men­to­wał tek­st łzy wodą z mózgu

23 maja 2017, 20:07adamantine sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem tym co [...]

19 maja 2017, 20:05stepbyson sko­men­to­wał tek­st Sztuka pow­sta­je pod wpływem [...]

19 maja 2017, 20:00nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Sztuka pow­sta­je pod wpływem [...]

19 maja 2017, 19:53Pankreator sko­men­to­wał tek­st Sztuka pow­sta­je pod wpływem [...]

19 maja 2017, 19:52nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Sztuka pow­sta­je pod wpływem [...]

19 maja 2017, 19:46Pankreator sko­men­to­wał tek­st Sztuka pow­sta­je pod wpływem [...]

19 maja 2017, 19:44nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Sztuka pow­sta­je pod wpływem [...]